• اتاق اصناف شهرستان بابلسر
  • بلوار شریفی شریفی ۴ (پشت مسجد جامع بابلسر)
  • ۰۱۱۳۵۳۳۰۲۴۲ _ ۰۱۱۳۵۳۳۰۲۴۳
260 4349