• اتاق اصناف شهرستان بابلسر
  • بلوار شریفی شریفی ۴ (پشت مسجد جامع بابلسر)
  • ۰۱۱۳۵۳۳۰۲۴۳
  • ۰۱۱۳۵۳۳۰۲۴۲
270 4828